Τίτλοι γλωσσομάθειας Αγγλικών που γίνονται αποδεκτοί σε Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου – Τρόπος απόδειξης 2019

 • Αγγλικά

  Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται ((π.δ. 146/2007 άρθρο 1 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το π.δ. 116/2006 άρθρο 1, τελευταίο εδάφιο της παρ.1 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)) ως εξής:

  •με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 19, όπως ισχύει), ή

  •με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή

  •με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

  Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:


  περισσότερα »

Moose Language Schools… Ειδικές Τιμές στα Πτυχιακά Επίπεδα

 •  

  Ειδικά πακέτα εντατικών μαθημάτων για Πιστοποιήσεις Γλωσσομάθειας για Ακαδημαϊκούς και Επαγγελματικούς σκοπούς.

  Σπουδές στο εξωτερικό (Πτυχιακά/μεταπτυχιακά προγράμματα)

  ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΑ

  – Εφήβων

  – Φοιτητών

  – Ενηλίκων

  ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ!!

  Ακόμα και αν η τελευταία φορά που ασχοληθήκατε με τα Αγγλικά ήταν πριν από… αρκετά χρόνια.

  περισσότερα »

Hellenic English Council (HEC) – University of Cambridge/ Cambridge Assessment English

 • Το ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ, MOOSE LANGUAGE SCHOOLS, ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓ. ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗ είναι μέλος του Hellenic English Council (HEC), του επίσημου ανοιχτού εξεταστικού κέντρου για τις εξετάσεις του στην Ελλάδα. Ως ανοιχτό εξεταστικό κέντρο έχει στην ευθύνη του τη διοργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων: YLE, KET, PET, FCE for Schools, CAE, CPE, BEC για τα μέλη του καθώς και μεμονωμένους υποψηφίους. περισσότερα »

Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς:International English Language Testing System (IELTS)

 • International English Language Testing System (IELTS)

  Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες αλλοδαπών απαιτούν ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης και αδειοδότησης, την πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων στα αγγλικά. Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν oλοένα και περισσότερο την εξέταση IELTS. περισσότερα »