Τίτλοι γλωσσομάθειας Αγγλικών που γίνονται αποδεκτοί σε Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου – Τρόπος απόδειξης 2019

 • Αγγλικά

  Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται ((π.δ. 146/2007 άρθρο 1 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το π.δ. 116/2006 άρθρο 1, τελευταίο εδάφιο της παρ.1 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)) ως εξής:

  •με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 19, όπως ισχύει), ή

  •με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή

  •με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

  Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:


  περισσότερα »

Hellenic English Council (HEC)

 • Tο Κέντρο Ξένων Γλωσσών, Moose Language Schools,
  Γεωργίου Ευαγγ. Μουστόγιαννη είναι μέλος του Hellenic English
  Council, του εξουσιοδοτημένου Platinum εξεταστικού
  κέντρου για τις εξετάσεις του Cambridge στην Ελλάδα.
  περισσότερα »

Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς:International English Language Testing System (IELTS)

 • International English Language Testing System (IELTS)

  Πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες αλλοδαπών απαιτούν ως μέρος της διαδικασίας πρόσληψης και αδειοδότησης, την πιστοποίηση γλωσσικών δεξιοτήτων στα αγγλικά. Οι οργανισμοί αυτοί χρησιμοποιούν oλοένα και περισσότερο την εξέταση IELTS. περισσότερα »

Αγγλικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς: Test of English as a Foreign Language-TOEFL

 • Η αύξηση του αριθμού των υποψηφίων για μεταπτυχιακά προγράμματα έχει οδηγήσει στην αύξηση του ανταγωνισμού και στην ανάγκη επίτευξης υψηλών αποτελεσμάτων στο TOEFL. Στόχος μας είναι να σας βοηθήσουμε να επιτύχετε υψηλά αποτελέσματα έτσι ώστε να γίνετε δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα της επιλογής σας. Τα αποτελέσματα των φοιτητών μας, είναι τα υψηλότερα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και παγκοσμίως. Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των μεταπτυχιακών προγραμμάτων στα οποία οι φοιτητές θέλουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους. περισσότερα »

ENGLISH EXPERTS -Αποκλειστικός Συνεργάτης στη Λακωνία Κέντρο Ξένων Γλωσσών- Moose Language Schools

 • logoen

   

  • Οι English Experts® αποτελούν ένα πρωτοπόρο δίκτυο συνεργαζόμενων κέντρων ξένων γλωσσών στην Ελλάδα.
  • Εξειδικεύονται στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας.
  • Οι καθηγητές είναι ειδικά εκπαιδευμένοι στη διδασκαλία της Αγγλικής γλώσσας για ενήλικες μαθητές των οποίων ο χρόνος είναι περιορισμένος.
  • Οι English Experts® με την μέθοδο Fastschool® είναι η λύση για εγγυημένη και επιτυχημένη συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης της Αγγλικής γλώσσας, εγκεκριμένες από το ΑΣΕΠ.

  περισσότερα »