Τίτλοι γλωσσομάθειας Αγγλικών που γίνονται αποδεκτοί σε Διαγωνισμούς / προσλήψεις του Δημοσίου – Τρόπος απόδειξης 2019

Αγγλικά

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή Β2) αποδεικνύεται ((π.δ. 146/2007 άρθρο 1 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το π.δ. 116/2006 άρθρο 1, τελευταίο εδάφιο της παρ.1 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’)) ως εξής:

•με Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου (2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 19, όπως ισχύει), ή

•με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN, ή

•με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Βάσει των ανωτέρω καθώς και των μέχρι σήμερα προσκομισθέντων στο ΑΣΕΠ, από τους οικείους φορείς, βεβαιωτικών εγγράφων γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:


Άριστη γνώση (Γ2/C2) αγγλικής γλώσσας

 • Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge.
 • Bulats English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
 • ECPE – Examination for the Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan.
 • London Tests of English level 5 – Proficient Communication του Edexcel, ή

Pearson Test of English general level 5 – Proficient Communication – του Edexcel ή

Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

 • ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International του Trinity College London.
 • City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) – Mastery – και City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) – Mastery – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης), ή

City & Guilds Certificate in International ESOL – Mastery – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Mastery – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

 • EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή

Pearson EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή

Pearson LCCI level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).

 • Pearson LCCI EFB level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
 • Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
 • AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
 • GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2).
 • C2 – LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 • πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
 • πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
 • κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 (2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 19, όπως ισχύει),
 • απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται με ένα από τα παρακάτω:

 • βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
 • βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.


Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) αγγλικής γλώσσας

Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου του Cambridge.

 • Bulats English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
 • Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • London Tests of English Level 4 -Advanced Communication – του Edexcel ή

Pearson Test of English General Level 4 -Advanced Communication – του Edexcel ή

Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).

 • Certificate in Integrated Skills in English ISE III του Trinity College London.
 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) – Expert – και City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (spoken) – Expert – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή

City & Guilds Certificate in International ESOL -Expert – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Expert – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

 • Advanced Level Certificate in English (ALCE) του Hellenic American University (Manchester, ΝΗ-USA) και της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως.
 • Τest of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή

Pearson EDI level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή

Pearson LCCI level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).

 • Pearson LCCI EFB Level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2 (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 + Level (ACELS).
 • Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
 • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
 • Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 190 έως 240 του Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
 • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • GA Level 2 Certificate in ESOL International – (CEFR: C1).
 • C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).

ΕΠΙΣΗΣ η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 (2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄) άρθρο 1 παρ. 2, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄) άρθρο 13 παρ. 19 περ. α΄, όπως ισχύει).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται με ένα από τα παρακάτω:

 • βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
 • βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.


Καλή γνώση (Β2) αγγλικής γλώσσας

 • First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge.
 • Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).
 • (ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan.
 • London Tests of English Level 3 – Upper Intermediate Communication – του Edexcel ή

Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication – του Edexcel ή

Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).

 • Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.
 • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή

City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

 • Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή

Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή

Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

 • Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.
 • Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments.
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2).
 • Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με:

 • κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 (2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με το ν. 3149/2003 άρθρο 13 παρ. 19, όπως ισχύει).
 • απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται με ένα από τα παρακάτω:

 • βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή ή
 • βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Προσοχή: Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σημειώσεις:

 • Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
 • Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας, προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.
 • Είναι αυτονόητο, ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου, αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.


Πώς επικυρώνονται οι τίτλοι, τα πιστοποιητικά και οι βεβαιώσεις;       

Τίτλοι, Πιστοποιητικά και Βεβαιώσεις (4250/2014 άρθρο 1 ΦΕΚ 74/26.3.2014/τ.Α΄)

Τονίζεται ιδιαιτέρως ότι, τα προσόντα, τα κριτήρια ή οι ιδιότητες που αναγράφονται από τον υποψήφιο στην αίτηση συμμετοχής του στη διαδικασία πλήρωσης των θέσεων πρέπει να υφίστανται κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Όταν έχουν εκδοθεί στην ημεδαπή

 • Δημόσια έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που έχουν εκδοθεί από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. τίτλοι σπουδών – άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις κ.λ.π.), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους.
 • Ιδιωτικά έγγραφα ημεδαπής, δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (εκδίδονται από ιδιωτικούς φορείς), υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά:

-σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο καθώς και

-σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, ιατρική γνωμάτευση που φέρει θεώρηση από αρμόδιο ελεγκτή ιατρό).

Όταν έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές

Τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής που απαιτούνται από την προκήρυξη πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένοι στην ελληνική γλώσσα.

Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται:

 • από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή
 • την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή
 • από δικηγόρο ή
 • από άμισθο ερμηνέα διορισμένο βάσει του (148/26.12.1913/1.2.1914.).

Ειδικώς όμως μετά τον νέο Κώδικα Δικηγόρων (4194/2013 άρθρο 36 ΦΕΚ 208/27.09.2013/τ. Α’), μεταφράσεις ξενόγλωσσων εγγράφων που γίνονται από δικηγόρο μετά την 27.09.2013 γίνονται δεκτές εφόσον ο δικηγόρος βεβαιώνει ότι ο ίδιος έχει επαρκή γνώση της γλώσσας από και προς την οποία μετέφρασε.

Τα ανωτέρω (τίτλοι, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις) γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.

Σημείωση: Σύμφωνα με τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προκειμένου περί τίτλων σπουδών με τους οποίους αποδεικνύεται η γνώση της ξένης γλώσσας, τίτλοι που προσκομίζονται σε απλά φωτοαντίγραφα γίνονται δεκτοί, υπό την προϋπόθεση ότι προσκομίζονται επικυρωμένες μεταφράσεις αυτών, στις οποίες γίνεται μνεία ότι στους νόμιμους μεταφραστές είχαν προσκομισθεί τα πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα των τίτλων.

**{Πηγή: www. asep.gr–> αρχικό λινκ: https://www.asep.gr/guide/3K_2018/englishproof.html }


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για οποιαδήποτε ενημέρωση δείτε μας στο

MOOSE LANGUAGE SCHOOLS 

του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΟΥΣΤΟΓΙΑΝΝΗ.

Καθημερινά 11.00-13.00 KAI 15.30-20.00.

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας κλείστε ραντεβού στα τηλέφωνα 27310 89361/6942554937

Μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα μας μέσω ειδήσεων RSS 2.0 που θα βρείτε ΕΔΩ!.

'Η μπορείτε να μείνετε ενημερωμένοι για τα νέα και εκδηλώσεις μας μέσω FeedBurner και κατευθείαν στο email σας!

Αφήστε μια απάντηση

Παρακαλώ μην ξεχάσετε να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία (*) γιατί αλλιώς η φόρμα δε θα μπορέσει να υποβληθεί.

Όνομα *

Email * (Δεν θα δημοσιευθεί)

Website

Σχόλια